Policijos departamente aptarta praėjusių metų policijos veikla

pagal | 2010-01-27

Praėjusieji 2009-tieji Lietuvos policijai buvo svarbūs metai toliau aktyviai įgyvendinant Lietuvos policijos sistemos plėtros programos nuostatas. Žengti atsakingi žingsniai įgyvendinant policijos intensyvios veiklos modelį, plėtojant policijos ir visuomenės bendradarbiavimą, toliau modernizuojant ir racionalizuojant policijos įstaigų veiklą, tobulinant veiklos planavimą, kuriant ir įgyvendinant veiksmingą įstaigų veiklos vidaus kontrolės, vadovų ir pareigūnų kompetencijos ugdymo bei atsakomybės užtikrinimo sistemą.

Eiliniam žmogui svarbiausia saugiai jaustis tiek namuose ar gatvėje, tiek savo darbo vietoje. Būti ramiam už savo vaikų, išėjusių į mokyklą ar linksmai praleisti laisvalaikį, sveikatą ir gyvybę. Saugi mokykla, saugus verslas, saugi aplinka – mūsų visų tikslas.

„Mes savikritiškai pripažįstame egzistuojančias problemas, todėl nuolat siekiame tobulinti kokybinius mūsų veiklos vertinimo kriterijus, kurie leistų objektyviau įvertinti policijos veiklos efektyvumą bei teikiamų paslaugų visuomenei operatyvumą ir kokybę, geriau tenkintų visuomenės lūkesčius viešojo saugumo srityje. Operatyvus reagavimas į pagalbos šauksmą ar pranešimą apie įvykį, kito nelaimės supratimas, etikos normų laikymasis, turi tapti kertiniu akmeniu policijos pareigūnų veikloje” – sakė policijos generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas.

Bendromis pastangomis pavyko įvykdyti Policijos departamento strateginiame veiklos plane 2009 metams užsibrėžtus pagrindinius tikslus, o atlikti darbai padėjo stabdyti nusikalstamumo augimą šalyje ir išlaikyti policijos veiklos tempus. Nors rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai” 2009 m. balandžio mėn. atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis 62 proc. Lietuvos gyventojų pasitiki policija, deja, kiekvieno iš mūsų gyvenimiška patirtis patvirtina, kad šiandien dar neretos kyšininkavimo ar korupcijos apraiškos, vis dar visuomenę piktina pareigūnų etikos normų pažeidimai ir abejingumas kito nelaimei ar skausmui.

Šių metų sausio 1 dieną liko tik 17 policijos įstaigų – juridinių asmenų. 2009 metų reorganizacijų ekonominis efektas buvo apie 2 mln. Lt., valdymo grandyje buvo atsisakyta daugiau kaip 170 pareigybių. Dėl vykdytų vidinių pakeitimų policijos padalinių struktūrose, strategiją formuojančioji ir valdymą organizuojančioji pareigybių dalis sumažėjo nuo 3,1 proc. 2003 metais iki 1,5 proc. 2009 metais, ir yra mažiausia tarp vidaus reikalų statutinių įstaigų. Tuo pačiu, atsirado galimybė padidinti tiesiogines policijos funkcijas vykdančią pareigūnų grandį.

Siekiant įgyvendinti vieną iš policijos pagrindinių prioritetų – aprūpinti policijos valdymo sistemas reikiamais informacinių technologijų ištekliais bei užtikrinti tinkamą policijos pajėgų reagavimą į gaunamą informaciją apie įvykius, vykdyta Policijos įstaigų operatyvaus valdymo optimizavimo koncepcija. Įgyvendinamas Vieningos pajėgų valdymo sistemos sukūrimo projektas – modernizuota policijos pajėgų valdymo sistemos programinė įranga, atlikta jos integracija su Policijos registruojamų įvykių registru, įdiegta nauja tarnybinių stočių įranga, 400 automobilinių kompiuterių ir telemetrinių įrangų į automobilius.

Tačiau be išsilavinusio ir motyvuoto pareigūno nei naujausios informacinės technologijos, nei pažangiausia technika neduos laukiamo efekto. Kol kas policijoje personalo rengimo, kaitos ir motyvacijos klausimai išlieka aktualūs ir aštrūs. Paskutiniais metais pastebima tendencija, kad didėja policijos pareigūnų amžius, mažai pasipildo jaunų pareigūnų gretos. Daugėja pareigūnų, kurių amžius nuo 45 iki 60 m. – šiuo metu jų yra daugiau kaip11 proc. Deja, didėja ir dirbančių pareigūnų, turinčių būtiną vidaus tarnybos stažą ir teisę pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, skaičius. Dabar jų yra beveik 1600 arba 14,8 proc. Pažymėtina, kad praėjusiais metais, nors ir vyko reorganizacijos, policijos pareigūnų kaita sumažėjo ir sudarė beveik 6 proc., iš tarnybos buvo atleisti 393 pareigūnai, tačiau dėl finansinių problemų priimti tik 259. Tokiu būdu, 2009 metais policijoje darbuotojų kaita buvo mažiausia nuo 2000-ųjų metų. Per 2009 metus panaikintos 1257 pareigybės. Tačiau šių metų pradžioje laisvų pareigybių skaičius siekia 826 ir dėl nepakankamo finansavimo šios pareigybės nekomplektuojamos.

Be abejo, policijos darbo efektyvumą, veiklos metodų ir valdymo tobulinimą didžiąja dalimi apsprendžia finansavimas. Policijos departamentui 2009 metais buvo patvirtinta 65 mln. Lt arba 7,8 proc. mažiau asignavimų nei 2008 m., o patikslintame biudžete asignavimai buvo dar sumažinti 66 mln. Lt, t. y. apie 8,6 proc. Policijos sistemos 2010 m. patvirtintas biudžetas iš viso sudaro 658,9 mln. Lt ir palyginti su 2009 metais patvirtintais asignavimais sumažėjo 134 mln. Lt arba 17,5 proc., iš jų 100 mln. Lt sumažinti asignavimai išlaidoms ir 34 mln. Lt investicijoms. Palyginti su patvirtintu 2008 m. biudžetu šiemet policijos sistemai skirta 199 mln. Lt arba 23,9 proc. mažiau.

Mažinant finansavimą, mažinamos išlaidos transportui išlaikyti, ryšio paslaugoms, darbuotojams aprūpinti darbo priemonėmis, nėra galimybių atnaujinti specialiąsias priemones.

Policijos darbuotojams 2009 metais ėjus nemokamų atostogų sutaupyti 2 mln. 66 tūkst. Lt, panaudoti policijos veiklos intensyvumui palaikyti. Per metus buvo išstatutinta visa eilė pareigybių. Tačiau pažymėtina, kad iki šiol nenustatyti bendri kriterijai ne tik vidaus tarnybos sistemos, bet ir visoms statutinėms įstaigoms, kuriais vadovaujantis būtų sprendžiama, ar pareigybė gali būti priskiriama statutinei.

Veiklos tobulinimas bei įgyvendintos lėšų taupymo priemonės padėjo 2009 metais išlaikyti policijos įstaigų finansinį stabilumą. Būtina pažymėti, kad taupant policijai skirtus biudžetinius asignavimus, siekiama neatleisti policijos darbuotojų, išskyrus tuos atvejus, kai policijos įstaigose vykdomos reorganizacijos ar darbo organizavimo pakeitimai.

Bendromis valstybės institucijų, visuomenės pastangomis 2009 metais žuvusių keliuose skaičius sumažėjo 25,9 proc. Eismo įvykių skaičius sumažėjo 20,2 proc., sužeista 23,4 proc. mažiau.

2009 metais užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius yra beveik 6,4 proc. didesnis nei 2008 metais. Policija užregistravo 92,6 proc. visų šalyje užregistruotų nusikalstamų veikų, o ištyrė 88,9 proc. visų teisėsaugos institucijų ištirtų nusikalstamų veikų. Praėjusiais metais policijos įstaigos ištyrė 2 062 nusikalstamomis veikomis daugiau nei 2008 m.

Sumažėjo policijos įstaigose užregistruotų nužudymų, plėšimų, nusikalstamų veikų padarytų viešose vietose ir gatvėse, šiek tiek sumažėjo viešosios tvarkos pažeidimų.

Kaip ir prognozuota, valstybės ekonomikos ir finansų problemos įtakojo policijos užregistruotų nusikaltimų, tokių kaip sukčiavimo, nusikaltimų finansų sistemai, netikrų pinigų arba vertybinių popierių pagaminimo, laikymo ar realizavimo, dokumentų suklastojimo, panaudojimo, vagysčių, didėjimą. Padidėjo policijos išaiškintų neteisėto namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimo ir realizavimo atvejų, nusikalstamų veikų, susijusių su psichotropinėmis ir narkotinėmis medžiagomis. Ekonominio pobūdžio nusikaltimų augimas, be abejo, įtakojo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų bendro skaičiaus padidėjimą.

2009-aisiais ypač daug dėmesio skirta vietinių ir tarptautinių organizuotų nusikalstamų grupių veiklos kontrolei ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui. Atlikta nemažai sėkmingų tyrimų tiek šalyje, tiek su užsienio kolegomis. Pasiektas esminis lūžis tyrimuose dėl Kauno „Daktarų” nusikalstamo susivienijimo sukūrimo ir dalyvavimo jo. Aktyviai dirbta bankomatų plėšimų bei nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrime.

Svarbus ir toliau išlieka Lietuvos policijos interesų atstovavimas tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose bei kitų tarptautinių įsipareigojimų vykdymas. Lietuvos policijos laukia nauji iššūkiai tarptautinio bendradarbiavimo srityje, t. y. pasirengimas artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje 2011 metais, Europos Sąjungoje 2013 metais, ir Baltijos jūros regiono kovai su organizuotu nusikalstamumu Task Force.

Išanalizavus visuomenės poreikius ir lūkesčius bei įvertinus nusikalstamų veikų dinamikos pokyčius, galimybes, policijos pajėgos šiais metais bus orientuojamos į operatyvų reagavimą į gyventojų pranešimus apie ruošiamus, daromus ir padarytus teisės pažeidimus ir nusikalstamas veikas; sunkių ir labai sunkių, smurtinių nusikaltimų bei nusikalstamų veikų, padarytų vaikų atžvilgiu, atskleidimą ir tyrimą; nusikaltimų, susijusių su organizuotų nusikalstamų grupuočių neteisėta veikla, tyrimą; grupuočių ekonominio potencialo pakirtimą; vienos iš pelningiausių ir pavojingiausių veiklos srities – neteisėtos narkotinių medžiagų gamybos, kontrabandos bei narkotinių medžiagų realizavimo užkardymą ir tyrimą (orientuojantis į narkotinių medžiagų gamintojų, didmeninių platintojų bei šio verslo organizatorių nustatymą); nutolusių gyvenamųjų vietovių gyventojų saugumo užtikrinimą, nepilnamečių nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *